Οι καλαθοφόροι γερανοί είναι ένα πολύ χρήσιμο μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευών και ελέγχου σε ψηλά κτίρια και δυσπρόσιτα σημεία. Τα καλαθοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα μεταφέρουν έναν εργαζόμενο στο σημείο που απαιτείται, ώστε να πραγματοποιήσει τις εργασίες με ασφάλεια και χωρίς να χρειάζονται σκαλωσιές, σκάλες και άλλος παρόμοιος εξοπλισμός.καλαθοφόρο όχημα

Ωστόσο, οποιοδήποτε μηχάνημα μεταφέρει ανθρώπινο δυναμικό σε επικίνδυνες συνθήκες, είναι απαραίτητο να λειτουργεί υπό υψηλότατες συνθήκες ασφαλείας και να συντηρείται τακτικά. Γι’ αυτό το λόγο, όλοι οι γερανοί-καλαθοφόρα περνούν από συχνό ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί ότι η λειτουργία τους είναι ασφαλής. Ο ποιοτικός έλεγχος απαιτείται σε πρώτη φάση να γίνεται από την ίδια την εταιρεία των γερανών, αλλά σε δεύτερη φάση γίνεται από εξωτερικούς επιθεωρητές, οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία αλλά και την εσωτερική επιθεώρηση που έλαβε χώρα.

καλάθι σε όχημα

Οι προϋποθέσεις που θα ελεγχθούν σε αυτή τη διαδικασία είναι οι ακόλουθες:

  • Ο γερανός πρέπει να έχει σχεδιαστεί από επαγγελματία μηχανικό και να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια.
  • Τα σχέδια πρέπει να περιγράφουν λεπτομερώς την κατασκευή της πλατφόρμας, να δηλώνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και να καθορίζουν το μοντέλο και τον τύπο του γερανού που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το καλάθι εργασίας.
  • Πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη της ονομαστικής χωρητικότητας φορτίου.
  • Ο γερανός δεν πρέπει να φορτώνεται περισσότερο από το 25% του μέγιστου ονομαστικού φορτίου του.
  • Η χρήση του γερανού μαζί με το καλαθοφόρο πρέπει να βεβαιώνεται ότι γίνεται από χειριστή που έχει ειδικά εκπαιδευτεί προς τούτο.
  • Το καλαθοφόρο πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο από επαγγελματία μηχανικό ή αρμόδιο ελεγκτή εργαζόμενο με μεθόδους μη καταστρεπτικών δοκιμών.
  • Εκτός από την παραπάνω ετήσια επιθεώρηση, οι κανονισμοί απαιτούν ο γερανός, η πλατφόρμα και όλα τα εξαρτήματα να ελέγχονται οπτικά από έναν αρμόδιο εργαζόμενο πριν από κάθε χρήση. Ο χειριστής ή κάποιο άλλο άτομο εξοικειωμένο με τον εξοπλισμό μπορεί να πραγματοποιεί αυτήν την επιθεώρηση.
  • Όλες οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο του γερανού και το ημερολόγιο πρέπει να φυλάσσεται μέσα στον γερανό μαζί με τυχόν σχέδια του καλαθιού, το τροποποιημένο διάγραμμα φόρτωσης και ένα αντίγραφο των εκθέσεων επιθεώρησης.
  • Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μέσα στο γερανό σε γραπτή μορφή ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχει καταρτιστεί για την περίπτωση τραυματισμών ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, όπως αστοχία εξοπλισμού. Το σχέδιο αυτό αφορά το συντονισμό των ενεργειών που απαιτείται να γίνουν και τη χρήση εφεδρικού εξοπλισμού.
  • Μέσα στο γερανό πρέπει επίσης να υπάρχει αντίγραφό της διαδικασίας ασφαλούς εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή, του επιβλέποντα και του εργαζομένου στο καλάθι, τις ευθύνες του επόπτη, τους καιρικούς περιορισμούς και τη λειτουργία της πλατφόρμας.